Ngày truyền thống của địa chất Việt Nam

Ngày truyền thống của địa chất Việt Nam     Ảnh minh họa: Ngày truyền thống Địa chất Việt Nam 2/10/2015

Theo Quyết đinh số 718 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 05 năm 2010 về ngày truyền thống của ngành Địa chất Việt Nam; lấy ngày 2/10 hàng năm là "Ngày Truyền thống của ngành Địa chất Việt Nam".
Thủ tướng chỉ đạo, việc tổ chức Ngày Truyền thống của ngành Địa chất Việt Nam hàng năm phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức; nhằm giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Địa chất Việt Nam.
Ngày kỷ niệm cũng nhằm biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng ngành Địa chất Việt Nam, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
                                                                                                       (Nguồn: Quyết định 718/QĐ-TTg)