6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ năm 2017 của Bộ TN&MT

6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ năm 2017 của Bộ TN&MT
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp Triển khai nhiệm vụ năm 2017 đối với công tác tổ chức cán bộ Bộ TN&MT sáng 10/1/2017

 
Sáng 10/01/2017, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Tổng kết năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ Bộ TN&MT năm 2017.
 

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị trực thuộc Bộ tại khu vực Hà Nội.

Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2016 về công tác tổ chức cán bộ, ông Tạ Đình Thi - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ TN&MT cho biết:

Trong năm 2016, công tác tổ chức cán bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ TN&MT giao cho trên các lĩnh vực như: Công tác tổ chức bộ máy và biên chế; Công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức; Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Công tác chế độ chính sách, lao động, tiền lương; Công tác cải cách hành chính; Công tác kiểm tra về tổ chức cán bộ;…  

Công tác tổ chức cán bộ đã góp phần cho hệ thống tổ chức bộ máy của ngành TN&MT tiếp tục được hoàn thiện, kiện toàn. Đã thực hiện đổi mới đổi mới các quy chế và công tác chỉ đạo, điều hành công việc trong công tác cán bộ theo nguyên tắc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với đơn vị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch; công tác đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được quan tâm; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài được chú trọng; các cơ sở đào tạo tiếp tục tăng cường việc xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Đặc biệt, các chương trình, kế hoạch thành phần về công tác cải cách hành chính đã được ban hành kịp thời đầy đủ. Các cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị đã tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của đơn vị. Tăng cường hướng tới địa phương, cơ sở cũng như người dân và doanh nghiệp thông qua các hội thảo, hội nghị đối thoại, giao lưu trực tuyến...  Các nội dung cải cách hành chính đã được triển khai khá đồng bộ và toàn diện.

 

6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ năm 2017 của Bộ TN&MT

 

Sau khi đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại hạn chế của công tác tổ chức cán bộ trong năm 2017, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tạ Đình Thi đã trình bày kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, trong đó tập chung vào 6 nhóm nhiệm vụ chính. Cụ thể:

Thứ nhất, xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; rà soát, đánh giá việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

Thứ hai, triển khai thực hiện Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ; phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thứ ba, rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2021, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm; đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đãi ngộ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham gia công tác quản lý nhà nước về TN&MT, đặc biệt là công tác điều tra cơ bản TN&MT. Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 06 chuyên ngành TN&MT.

Thứ năm, tăng cường công tác đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện và triển khai quy hoạch phát triển nhân lực ngành TN&MT giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Thực hiện đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ngành TN&MT đến năm 2020; đề án đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học công nghệ đến năm 2020; Chiến lược phát triển các Trường, Viện trực thuộc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Thứ sáu, tập trung triển khai một số nghị quyết như: Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực TN&MT; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành TN&MT; Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2016 - 2020….

 

6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ năm 2017 của Bộ TN&MT

Ông Tạ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ TN&MT trình bày Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 về công tác tổ chức cán bộ.

 

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã kiến nghị đề xuất với lãnh đạo Bộ TN&MT nhiều vấn đề trong công tác tổ chức như: Bộ thực hiện việc đào tạo, sử dụng cán bộ theo đúng quy hoạch; Bộ cho phép tuyển dụng và tiếp nhận số lượng biên chế còn thiếu để đáp ứng yêu cầu, khối lượng công việc; Bộ sớm chỉ đạo hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bổ sung biên chế để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và hoạt động nghiệp vụ trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Tăng cường công tác thực hiện việc đặt hàng của Bộ với các đơn vị sự nghiệp...

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ TN&MT Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2016 về công tác tổ chức cán bộ của Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ. “Các đồng chí đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn trong năm 2016” - Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng, công tác tổ chức là một nhiệm vụ quan trọng, đặt ra đối với toàn bộ hệ thống chính trị của ngành. Bộ trưởng thông tin, hiện nay Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đang thực hiện hết sức quyết liệt với tinh thần quyết tâm đổi mới. Bộ trưởng cho rằng nếu giải quyết tốt công tác tổ chức, sẽ tháo gỡ toàn bộ tiềm năng phát triển của ngành.

Về công tác tổ chức cán bộ, bộ máy, Bộ trưởng cho biết, chúng ta sẽ xem xét lại toàn bộ tổ chức bộ máy mà cuộc họp đã thống nhất trên tinh thần Bộ TN&MT là một bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, có sự tương tác và có sự tổng hợp theo hướng: tinh gọn - hiệu quả - liên thông và tích hợp. 

Trong từng lĩnh vực Bộ, vẫn còn những lĩnh vực chồng chéo nên theo Bộ trưởng cần phải thống nhất tiêu chí để lồng ghép, đảm bảo có người chịu trách nhiệm chính, có người làm nòng cốt và có lĩnh vực sẽ cùng phối hợp. Bộ trưởng phân tích, trong các lĩnh vực của ngành chắc chắn có sự giao thoa, vì vậy cần ưu tiên xem lĩnh vực nào sẽ là nòng cốt, sẽ là đầu mối để chịu trách nhiệm chung, còn các đơn vị khác sẽ giữ vai trò tham gia phối hợp.

Bên cạnh đó, đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành từ số lượng bố máy thanh tra làm sao để có được một lực lượng đủ mạnh giải quyết các vấn đề liên vùng như các vấn đề: tài nguyên nước, môi trường, khoáng sản. “Làm sao lực lượng thanh tra phải đủ mạnh để giúp chúng ta giải quyết tốt các vấn đề phát sinh có tính xung đột liên tỉnh trong 3 lĩnh vực trên…” - Bộ trưởng đặt vấn đề.

Bộ trưởng cũng đồng ý với kiến nghị của lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc về việc các đơn vị quản lý nhà nước chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ quản lý nhà nước trong việc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức triển khai các văn bản đó và thực hiện việc thanh tra, kiểm tra… Bộ trưởng cũng yêu cầu kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công trên cơ sở tự chịu trách nhiệm để các đơn vị này thực hiện các nhiệm vụ đặt hàng các sản phẩm dịch vụ công.

Liên quan đến mô hình của ngành, Bộ trưởng đồng tình với ý kiến của lãnh đạo các đơn vị về việc sắp tới ngành sẽ chuẩn hóa về mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, chất lượng cán bộ… của ngành TN&MT.

Về nâng cao chất lượng cán bộ, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị lưu ý đến công nghệ đào tạo trực tuyến cán bộ như mô hình Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia đang thực hiện một cách khá thành công. Bộ trưởng cũng đồng tình với đề xuất của Vụ Tổ chức cán bộ về việc sớm ban hành bộ tiêu chí chức danh của đội ngũ cán bộ công chức, việc chức đối với các đơn vị trực thuộc.

“Người trẻ, người mới mà được thủ trưởng đơn vị giao nhiệm vụ mà họ luôn có ý thức sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì tôi đề nghị Thủ trưởng các đơn vị xem xét ở khía cạnh này để chúng ta đưa thêm những người có phẩm chất, có năng lực, có trình độ, có tâm huyết và có sáng tạo vào quy hoạch chứ không phụ thuộc vào tuổi đời và thời gian làm việc tại đơn vị là bao nhiêu…” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Bộ. Bộ trưởng yêu cầu cơ sở dữ liệu thông tin của ngành làm sao phải chuẩn hóa đến các Sở TN&MT để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước.

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng giao các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Báo TN&MT và Cổng thông tin điện tử của Bộ tham mưu cho lãnh đạo Bộ để có kênh thông tin "lắng nghe xem người dân, tổ chức và doanh nghiệp đánh giá về mức độ hài lòng đối với các công tác, dịch vụ mà ngành TN&MT cung cấp, đặc biệt là cơ quan cấp phép… như thế nào".

Với chế độ báo cáo của Sở TN&MT các địa phương, Bộ trưởng đề nghị chuẩn hóa, đơn giản và tránh phiền phức đối với các cơ quan này. Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ nếu có thể được, cần giải quyết ngay những kiến nghị của địa phương. 

Về công tác cán bộ, Bộ trưởng đánh giá cao góp ý của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc về các vấn đề trong công tác quy hoạch, công tác đào tạo, công tác đánh giá cán bộ… Đối với công tác quy hoạch cán bộ, Bộ trưởng lưu ý quy hoạch cán bộ phải chọn người sáng tạo. Bộ trưởng cho rằng không phải người trẻ, người mới vào ngành là không sáng tạo.

 

6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ năm 2017 của Bộ TN&MT

Toàn cảnh hội nghị

 

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng nhấn mạnh: Năm 2017 là năm hết sức quan trọng, và trong nhiệm vụ của toàn ngành thì công tác tổ chức cán bộ sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng. Nếu làm tốt thì công tác tổ chức sẽ đóng vai trò tháo gỡ khó khăn và làm cho bộ máy của ngành TN&MT thực sự hiệu quả, phát huy được trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn ngành…

“Với tư cách người đứng đầu ngành TN&MT, tôi khẳng định trí tuệ của cán bộ, viên chức, người lao động sẽ được lắng nghe. Nếu có suy nghĩ, sáng tạo gì đóng góp cho sự phát triển của ngành, các đồng chí cứ đến gặp Bộ trưởng - tôi sẽ trân trọng lắng nghe.” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Việt Hùng/Monre.gov.vn

  • Comments Off on 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ năm 2017 của Bộ TN&MT
  • 517 views
    A+
Ngày đăng:12/01/2017  Chuyên mục:Văn Bản Pháp Quy