Bản đồ tỷ lệ 1:10000.000 thềm lục địa Việt Nam phục vụ quy hoạch và quản lý tài nguyên, môi trường biển

(DiaChatVietNam.Net) - Mới đây, Viện Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành bộ bản đồ tỷ lệ 1: 10000.000 cho toàn bộ thềm lục địa và vùng biển Việt Nam.
Theo Viện Dầu khí Việt Nam, với việc triển khai thực hiện dự án Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, đơn vị đã hoàn thành bộ bản đồ tỷ lệ 1: 10000.000 cho toàn bộ thềm lục địa và vùng biển Việt Nam.
Bộ bản đồ bao gồm: 5 bản đồ cấu tạo, 4 bản đồ đẳng dày, 2 bản đồ đá mẹ và mức độ trưởng thành, 1 bản đồ các cầu tạo triển vọng và tiềm năng, 4 bản đồ tập hợp cấu tạo và triển vọng, 01 bản đồ phân vùng triển vọng dầu khí.
Đây là bộ bản đồ lần đầu tiên được xây dựng khá đồng bộ, đầy đủ và tương đối hoàn chỉnh trên cơ sở tổng hợp, liên kết hàng loạt các bản đồ tương ứng ở tỷ lệ lớn hơn của các bể trầm tích, đáp ứng yêu cầu quy hoạch và quản lý tài nguyên, môi trường biển hiện tại cũng như trong nhiều năm tới.
Theo: Monre.gov.vn