Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản: Tổng kết công tác năm 2011, triển khai chương trình năm 2012

 

 Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản: Tổng kết công tác năm 2011, triển khai chương trình năm 2012
Chánh Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản Nguyễn Mai Quân phát biểu.

(DiaChatVietNam.Net) - Báo cáo của Chánh Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản Nguyễn Mai Quân khẳng định:  Năm 2011, các thành viên Hội đồng đã tham gia tích cực vào các hoạt động nên Hội đồng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số nhiệm vụ kế hoạch công tác: đạt 120% công tác phê duyệt trữ lượng khoáng sản, 102% việc xem xét công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản, 165% việc xem xét công nhận báo cáo kết quả chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn. Văn phòng Hội đồng đã thể hiện vai trò quan trọng và tích cực trong việc hoàn thành kế hoạch công tác năm Hội đồng. Các chuyên viên Văn phòng kiểm tra báo cáo cẩn thận, chi tiết, đảm bảo độ tin cậy đối với trữ lượng khoáng sản được phê duyệt.

 Năm 2012,Hội đồng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chức năng được giao, chỉ đạo Văn phòng Hội đồng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đánh giá trữ lựợng khoáng sản quốc gia sau khi Nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thực hiện một số điều của Luật Khoáng sản 2011 được ban hành.Tổ chức xem xét, phê duyệt 40 báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đi kèm với 40 chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản; tiến hành kiểm tra thực địa công tác thăm dò tại 30 mỏ khoáng sản để đảm bảo việc lập báo cáo thăm dò khoáng sản thực hiện theo đúng quy định và có chất lượng.

 Phát biểu tại Hội nghị, nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên, nguyên Chủ tịch Hội đồng, người đã gắn bó 18 năm qua với Hội đồng, bày tỏ niềm vui về sự đổi mới, tiếp cận với công nghệ hiện đại của HĐ trong các hoạt động; nhờ đó đã hoàn thành nhiệm vụ công tác. Tuy nhiên, ông Nguyên nói: Báo cáo phê duyệt của HĐ còn sơ sài, tính pháp lý chưa cao. Công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản chỉ cần một cơ quan quản lý, không nên chia cắt như hiện nay; khi tiến hành thăm dò cần thăm dò triệt để, còn khi cấp phép khai thác nên có mức độ theo từng giai đoạn. Nên thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản theo từng đối tựợng. Hội đồng cần thống kê lại trữ lượng khoáng sản quốc gia, chú trọng sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của mình theo Luật Khoáng sản 2010.

 Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cảm ơn sự chỉ đạo chân tình của nguyên Chủ tịch HĐ Phạm Khôi Nguyên và hứa tiếp thu ý kiến để tiếp tục hoàn thiện chức năng niệm vụ của  Hội đồng trong giai đoạn mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

 Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản: Tổng kết công tác năm 2011, triển khai chương trình năm 2012
Nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên phát biểu
 Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản: Tổng kết công tác năm 2011, triển khai chương trình năm 2012
Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tặng hoa cho nguyên Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên
 Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản: Tổng kết công tác năm 2011, triển khai chương trình năm 2012
Toàn thể thành viên Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản

 Theo: Monre.gov.vn