Ngành TN&MT: Tăng tốc để hoàn thành kế hoạch năm 2013

 23175_untitled
Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang

 Bộ TN&MT vừa phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang về triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 và quý III năm 2013 của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đề nghị, từ nay đến cuối năm, thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc của Bộ còn rất lớn, để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2013, trong tháng 8 và quý III, các Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị sâu sát hơn nữa đối với từng mảng công việc, từng lĩnh vực phụ trách.

Đối với lĩnh vực đất đai, Bộ trưởng chỉ đạo, Tổng cục Quản lý đất đai ngoài dự án Luật Đất đai sửa đổi và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19 – NQ/TW, cần tập trung xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 49 của Quốc hội trình Chính phủ trong tháng 8; phối hợp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ để tổ chức đối thoại trực tuyến với nhân dân về Cấp GCN quyền sử dụng đất, dự kiến trong tháng 9.

Ở lĩnh vực môi trường, ngoài việc hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, Tổng cục Môi trường tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường… Tăng cường thanh, kiểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường để báo cáo Bộ trưởng trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tập trung đẩy nhanh việc thực hiện các đề án, dự án được Chính phủ giao; đánh giá nghiệm thu kết quả, hiệu quả các dự án thuộc Đề án 47 giai đoạn 1, chuẩn bị tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản TN&MT biển năm 2013.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang yêu cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trong tháng 9, hoàn thiện danh sách các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và hồ sơ khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Đồng thời, tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản và quản lý cấp phép hoạt động khoáng sản…

Cục Quản lý tài nguyên nước phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp để sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước. Khẩn trương thực hiện các thủ tục để hoàn thiện hồ sơgia nhập Công ước của Liên Hợp quốc về Luật sử dụng các nguồn nước quốc tế cho các mục đích phi giao thông thủy.

Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu sớm hoàn thành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần; đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, tập trung hoàn thành 2 dự án của Chính phủ về xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia tăng cường phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão các tỉnh; nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, bảo đảm dự báo chính xác trong mùa mưa bão.

Theo: Monre.gov.vn