Phê duyệt Đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể sông Hồng”

(DiaChatVietNam.Net) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể sông Hồng" nhằm điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên than phần đất liền bể sông Hồng làm cơ sở để lựa chọn các diện tích thăm dò tiếp theo.
Đề án được thực hiện từ năm 2012 với nhiệm vụ là khoanh định cấu trúc địa chất chứa than và các khoáng sản khác đi kèm; xác định các tầng trầm tích chứa than và các vỉa than; đánh giá tài nguyên than, xác định tiềm năng các khoáng sản khác gặp trong quá trình điều tra, đánh giá; dự báo ảnh hưởng kinh tế - xã hội khi tiến hành khai thác; đánh giá sơ bộ tác động của việc thi công Đề án đối với môi trường, kinh tế - xã hội trong khu vực điều tra; khoanh định các khu vực có đủ điều kiện để chuyển giao thăm dò.
Tổng diện tích điều tra là 2.765 km2 thuộc địa phận các tỉnh: Thái Bình (1.521 km2), Hải Dương (435 km2), Hưng Yên (398 km2), Nam Định (272 km2), Hải Phòng (106 km2), Hà Nam (33 km2).
Diện tích đánh giá tài nguyên than cấp 333 là 782 km2, trong đó diện tích thực hiện đến năm 2015 là 265 km2 .
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả của Đề án. Năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường lập báo cáo kết quả điều tra, đánh giá. Trên cơ sở các kết quả đạt được, đề xuất công tác điều tra, đánh giá tiếp theo.
Theo: Monre.gov.vn