Tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất là gì? Các Khái Niệm

Tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất là gì?

- Xin hỏi, tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản là gì? Có bao nhiêu loại tài liệu nguyên thủy này? Trả lời Theo Thông tư 43/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản, tài liệu nguyên thủy là các tài liệu ban đầu được thu thập và thành lập...

Đọc thêm