Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu từ năm 2013

(DiaChatVietNam.Net) - Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu thông báo tuyển chọn đợt II các tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu từ năm 2013 gồm 05 nhiệm vụ sau:

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam và đề xuất các giải pháp giảm thiểu (BĐKH-21).

- Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của BĐKH (BĐKH-27).

- Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các bệnh truyền nhiễm trên người và thử nghiệm một số giải pháp can thiệp cho vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ  (BĐKH-28).

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lọc màng  để xử lý nước mặn/nhiễm mặn/nhiễm phèn dùng năng lượng tái tạo cung cấp nước ngọt ổn định, bền vững, đảm bảo ứng phó  hiệu quả với các vấn đề biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng ở Việt Nam (BĐKH-33).

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp công nghệ cất giữ CO2 trong các hệ tầng, cấu trúc địa chất ở miền Bắc Việt Nam. (BĐKH-34).

Phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2012/TT-BKHCN ngày 02 tháng 4 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước. Chi tiết xin xem tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ để tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nói trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng 421, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, số 23/62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 16h30' ngày 30 tháng 11 năm 2012.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng phòng Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (theo địa chỉ trên). Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội.

Chi tiết xin xem tại trang thông tin điện tử của Báo Khoa học & Phát triển hoặc Website Bộ Tài nguyên và Môi trườngwww.monre.gov.vn hoặc Website Bộ Khoa học và Công nghệ www.most.gov.vn.

 THÔNG TƯ Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước
 THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ1
 THUYẾT MINH DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM
 TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN
 LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN
 GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN CẤP NHÀ NƯỚC

 

 

Theo: Monre.gov.vn