Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thông tuyển dụng viên chức

(DiaChatVietNam.Net) - Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Văn bản số 2306/BNN-TCCB ngày 14/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tuyển dụng viên chức,
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2014 của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thông báo việc tổ chức tuyển dụng viên chức như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
a) Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm như Phụ lục I kèm theo Thông báo này.
b) Điều kiện đăng ký dự tuyển:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí tuyển dụng như Phụ lục I kèm theo Thông báo này;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
2. Số lượng viên chức cần tuyển: 
Số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm như Phụ lục I kèm theo Thông báo này.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
3.1. Hồ sơ dự tuyển gồm có:
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu đơn kèm theo Thông báo này;
2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
3.2. Thời hạn nhận hồ sơ:
Từ 8 giờ 00 ngày 17 giờ 00 ngày 26/9/2014
3.3. Nơi nhận hồ sơ:
Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Số 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: 04.38358732.
4. Hình thức và nội dung thi tuyển:
4.1. Môn thi:
Người đủ điều kiện dự thi tuyển phải dự thi 04 môn:
a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian 120 phút.
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi:
- Thi trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút;
- Thi thực hành.
c) Môn Ngoại ngữ tiếng Anh: thi viết, thời gian 60 phút.
d) Môn Tin học văn phòng: thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
4.2. Địa điểm thi: Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1, địa chỉ: Km12 + 200 Quốc lộ 1A , xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
4.3. Lệ phí thi tuyển:
Lệ phí thi tuyển từ 140.000đ – 260.000đ/thí sinh, mức thu cụ thể áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức, được thông báo tại buổi hướng dẫn thi tuyển.
5. Kế hoạch thi tuyển:
Kế hoạch thi tuyển như Phụ lục II kèm theo Thông báo này./.

Mẫu đơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

                                                                                                                                       ….., ngày     tháng     năm 20 …..

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-NS ngày      tháng     năm 2014
của Giám đốc Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn)

Họ và tên:                                                                      Nam, Nữ:
Ngày sinh:
Quê quán:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại liên lạc:
Dân tộc:
Trình độ và chuyên ngành đào tạo:
Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)
Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của …………………………………. (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ………………………. (3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.
Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.
Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (4)
3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.
Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

nh đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;
(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;
(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;
(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.

**Website: http://ns.mard.gov.vn

**Tệp đính kèm: Phụ lục